W ramach nowego projektu „”Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)””, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia wprowadza szkolenia indywidualne. Szkolenia są dostępne od 1 lutego 2024 r. i będą trwać do momentu wykorzystania wszystkich dostępnych środków. Liczba miejsc jest ograniczona i przewidziana dla 30 osób.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej urzędu, gdzie znajdują się również niezbędne do pobrania dokumenty. Projekt skupia się na osobach bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia. W szczególności skierowany jest do kobiet, osób młodych (18-29 lat), osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach lub kompetencjach.

Pierwszeństwo w doborze uczestników mają osoby spełniające więcej niż jedno z wymienionych kryteriów. Urząd zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatów niespełniających kryteriów, zgodnie z wytycznymi projektu. Osoby o niskich kwalifikacjach to te, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące lub inne wskazane placówki edukacyjne. Osoby z niepełnosprawnościami są rozumiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O osobach długotrwale bezrobotnych mówi się wtedy, gdy są one zarejestrowane w urzędzie pracy przez okres ponad 12 miesięcy w ostatnich 2 latach, z wyjątkiem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne, których celem jest nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji. Ocena wniosków opiera się na przedstawionym uzasadnieniu i potencjalnej możliwości zatrudnienia po ukończeniu kursu. Wnioski należy składać co najmniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Kontakt z urzędem możliwy jest telefonicznie. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu oraz zasadami projektu. Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez platformę ePUAP. W przypadku elektronicznego składania dokumentów, wymagane jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Źródło: https://muptorun.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024