Projekt „”Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”” jest inicjatywą Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, mającą na celu wsparcie osób bezrobotnych poprzez oferowanie stażu trwającego maksymalnie sześć miesięcy. Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania wniosków w okresie od 22 stycznia, aż do momentu wyczerpania dostępnych środków.

Wniosek o udział w projekcie można pobrać ze strony internetowej urzędu, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty. W procesie selekcji kandydatów brane będą pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz przestrzeganie regulaminu organizacji stażu. Program adresowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, szczególnie z grup takich jak kobiety, młodzież w wieku 18-29 lat, osoby powyżej 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami lub kompetencjami.

Wśród uczestników projektu nie znajdą miejsca osoby, które wcześniej korzystały z programu. Kwalifikacje i kompetencje kandydatów są oceniane na podstawie wykształcenia, a program kieruje swoją ofertę także do osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególna uwaga poświęcana jest osobom długotrwale bezrobotnym, czyli tym, które zarejestrowane są w urzędzie pracy przez ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu.

Od pracodawców oczekuje się deklaracji zatrudnienia stażysty po zakończeniu programu, przy czym minimalny okres zatrudnienia zależy od długości stażu. Pracodawcy są również zobowiązani do kierowania wybranych kandydatów na badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu. Staż to możliwość zdobycia praktycznych umiejętności bez nawiązywania formalnego stosunku pracy, a uczestnicy otrzymują stypendium za okres odbywania stażu.

Wszelkie zapytania dotyczące programu można kierować do biura urzędu lub poprzez e-mail. Dodatkowo, osoby bezrobotne wychowujące małe dzieci mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Wnioski należy składać w siedzibie urzędu, drogą elektroniczną lub pocztą. Wymagane jest dostarczenie wszystkich dokumentów w postaci oryginałów wraz z załącznikami.

Źródło: https://muptorun.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024